Algemene voorwaarden

Inleidende bepaling

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Stitch Company Bvba via haar webwinkel “Webshop- Kind Van Hout”.

Het plaatsen van een bestelling op de website van Webshop- Kind Van Hout leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
Stitch Company Bvba behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Webshop – Kind Van Hout”: de website van de Bvba Stitch Company waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.
“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website “Webshop – Kind Van Hout”.
“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Stitch Company Bvba en de klant van de internetwinkel “Webshop – Kind Van Hout” met betrekking tot de producten die worden aangeboden op Webshop – Kind Van Hout.
“Producten”: alle goederen aangeboden door Stitch Company Bvba via Webshop – Kind Van Hout die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Bedrijfsgegevens

Stitch Company Bvba
Jules Moretuslei 265 / 305 - 2610 Wilrijk - België
speelgoed@kindvanhout.be 
Tel: ++32(0)3/647 31 21
BE 0653852155

Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.
De klant en Stitch Company Bvba komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Stitch Company Bvba hiervoor als een vermoeden van bewijs.
Webshop – Kind Van Hout behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:
*bij het niet voorradig zijn van een product,
*bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
*bij overmacht.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
Webshop – Kind Van Hout behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Betaling

Online betalingen gebeuren via MULTI SAFE PAY. Online betalen kan met een Visa- of Mastercard, via de Bancontact betaalknop of via overboeking. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en MULTI SAFE PAY.
Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Stitch Company Bvba kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever.
Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Stitch Company Bvba.
Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.


Betalingsgegevens:


Stitch Company Bvba
Jules Moretuslei 265 / 305
2610 Wilrijk
Rekeningnummer : 001-7849640-88
IBAN: BE56 0017 8496 4088
BIC: GEBABEBB
Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Stitch Company Bvba bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Levering & leveringstijd

Webshop – Kind Van Hout streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden op werkdagen vóór 17 u binnen de 48u te versturen. Voor bestellingen geplaatst en betaald op zaterdag, zondag en feestdagen streeft Webshop – Kind Van Hout ernaar deze binnen de 48u te verzenden, te rekenen vanaf de eerstvolgende maandag 17 u.
Bestellingen betaald per overschrijving worden verzonden binnen de eerstvolgende 48 u die volgt op de dag dat het het verschuldigde bedrag op de rekening staat van Stitch Company Bvba.
Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Indien een product niet in voorraad is kan de klant een alternatief product bestellen.
Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Stitch Company Bvba binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die Webshop – Kind Van Hout van de klant doorgekregen heeft.
Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert Webshop – Kind Van out de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Stitch Company Bvba binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die Webshop – Kind Van Hout heeft doorgekregen van de klant.
Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Stitch Company bvba kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

verzendkosten

Voor bestellingen met leveradres in België:
betaalt de klant 5 € verzendkosten voor bestellingen tot en met 75 Euro. Vanaf 76 Euro wordt dit portvrij geleverd.
Voor bestellingen met leveradres buiten België en binnen Europa:
betaalt de klant 9 € verzendkosten voor bestellingen tot en met 100 Euro. Vanaf 101 Euro wordt dit portvrij geleverd.
Verzendingen buiten Europa kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van Stitch Company Bvba.

Omruiling

TWEE SOORTEN ARTIKELEN WORDEN TE KOOP AANGEBODEN OP ONZE WEBSITE


  1. Een selectie van artikelen uit de collectie, afkomstig uit het assortiment.
    2. Gepersonaliseerde artikelen, ontworpen en vervaardigd volgens uw specificaties maar uitsluitend binnen de grenzen van op het moment van bestelling aangeboden keuzemogelijkheden.


Gepersonaliseerde artikelen


Gezien het unieke en persoonlijke karakter van uw gepersonaliseerde artikel, kan deze niet worden geruild of geretourneerd.


Als gevolg hiervan heeft u geen enkele mogelijkheid om u te beroepen op een bedenktermijn. Wij raden u dientengevolge aan om de nodige tijd en aandacht te besteden aan de creatie van uw artikel.


Artikelen uit het assortiment - niet gepersonaliseerd


Een klant kan, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, een product omruilen.
In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij vragen u in de e-mail aan te geven tegen welk product u uw aankoop wenst om te ruilen. Omruiling kan enkel indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegestuurd. Indien u het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde wordt het saldo teruggestort/extra gefactureerd naargelang het geval. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product voor omruiling zijn ten laste van de klant. Bij omruiling neemt Webshop – Kind Van Hout de verzendkosten van het opnieuw op te sturen product éénmalig voor haar rekening.
Bij omruiling dient u de producten terug te sturen naar volgend adres:
Stitch Company bvba
Jules Moretuslei 265 / 305
2610 Wilrijk
Belgie


Verzaking


enkel van toepassing op : Artikelen uit het assortiment - niet gepersonaliseerd


Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.
In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt Webshop – Kind Van Hout binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.
Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:
Stitch Company Bvba
Jules Moretuslei 265 / 305
2610 Wilrijk
Belgie


Garantie op fabricagefouten


Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont vragen wij u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen de verzendkosten voor het teruggestuurde product terug.
Wij vragen u deze onregelmatigheid onmiddellijk bij ontvangst te melden.


Privacy


Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij.
Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.
U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar speelgoed@kindvanhout.be met uw vraag tot wijziging of schrapping.


Copyright


Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van Webshop – Kind Van Hout is copyright van toepassing.
Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.
Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Bvba Stitch Company.
Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.


Toepasselijk recht


Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Webshop – Kind Van Hout/ Stitch Company Bvba zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.
De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en Webshop -Kind Van Hout/Stitch Company bvba zijn onderworpen aan het Belgisch recht.


Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van onze leuke nieuwtjes, spetterende activiteiten en gekke acties! 

* E-mailadres: